LaTeX vdash symbol

Detail Value
Name vdash
Description Symbol
Code \vdash
\vdash \vdash