LaTeX sharp symbol

Detail Value
Name sharp
Description Symbol
Code \sharp
\sharp \sharp