LaTeX gtrsim symbol

Detail Value
Name gtrsim
Description Symbol
Code \gtrsim
\gtrsim \gtrsim