Bigoplus keyword

Detail Value
Name bigoplus
Description bigoplus function
Code \bigoplus
\bigoplus \bigoplus