Bigodot keyword

Detail Value
Name bigodot
Description bigodot function
Code \bigodot
\bigodot \bigodot